חתימת חוזה מעונות השרון

מידע זה מיועד למועמדים אשר קיבלו פנייה, המאשרת את קבלתם למעונות,
וסוכם מולם מועד ושעה לחתימה על חוזה השכירות.

 
 
 
בכדי שיהיה ניתן לחתום על החוזה ולהבטיח את המגורים במעונות יש לבצע את הפעולות הבאות:

החתמת שטר חוב ע"י ערב:
 על הערב למלא את פרטיו אך ורק במקומות המסומנים בכוכבית * בלבד. יש לצרף לשטר החוב 
צילום תעודת הזהות וצילום תלוש שכר אחרון של הערב. את שטר החוב והמסמכים הנלווים יש 
להביא למעמד חתימת החוזה.
 
מילוי והחתמת הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע):
 מילוי הטופס והחתמתו יבוצעו בסניף הבנק בו מנוהל חשבון הבנק אשר יחויב בדמי השכירות. יש 
להביא את הטופס החתום על ידי סניף הבנק בחותמת הסניף למעמד חתימת החוזה (יש לשים לב, 
כי החותמת הינה חותמת סניף ולא חותמת "נתקבל").
 
תשלום פקדון:

 יש לשלם את הפקדון ולהביא קבלה על התשלום למעמד חתימת החוזה. הפיקדון יוחזר לשוכר עד 
כ- 60 ימי עסקים לאחר סיום החוזה במעונות בכפוף לתנאי החוזה.
 
חתימה על חוזה:
 חתימת החוזה מהווה התחייבות של השוכר כלפי המשכיר. מרגע חתימת החוזה מחויב השוכר לחוזה 
השכירות, ולהפרתו תהנה ההשלכות עפ"י המצוין בחוזה.
 
* שוכר אשר שריין מקום במעונות (גם אם טרם חתם על חוזה) ומעוניין לבטל את מגוריו מכל סיבה שהיא
יאבד את הפקדון ששילם.
 
לידיעתכם, יש לעמוד בכל ההתחייבויות שצוינו על מנת שתתאפשר חתימה על החוזה והבטחת 
מקום המגורים. שימו לב! ללא כל המסמכים שצוינו לעיל, לא תתאפשר חתימה על החוזה.

אי השלמת ההתחייבויות במועד שנקבע תשלול את זכאותו של המועמד לדיור במעונות.