חתימת חוזה - מעונות ברודצקי


בכדי שיהיה ניתן לחתום על החוזה ולהבטיח את המגורים במעונות יש לבצע את הפעולות הבאות:
 

תשלום פקדון
יסכום הפקדון והוראות התשלום יישלחו אליך במייל. את הקבלה על התשלום יש לשלוח
חזרה למשרד בפקס או במייל. רק אז ישוריין עבורך החדר באופן סופי, וייקבע מועד חתימה על חוזה.
הפיקדון מוחזר עד כ- 60 ימי עסקים לאחר סיום החוזה במעונות בכפוף לתנאי החוזה.

החתמת שטר חוב ע"י ערב
יש למלא את טופס שטר החוב ולצרף אליו צילום תעודת זהות וצילום תלוש שכר אחרון של הערב.
את שטר החוב והמסמכים הנלווים יש לשלוח חזרה למשרד בפקס או במייל.
 
מילוי והחתמת הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
יש למלא ולהחתים את הטופס בבנק, ולשלוח אותו חזרה למשרד בפקס או במייל.
מחשבון הבנק שימולא בטופס, יחויב שכר הדירה ב-1 לכל חודש.
 
חתימה על חוזה
לאחר שליחת כל המסמכים הנ"ל, תיערך חתימת החוזה במשרדי המעונות.
חתימת החוזה מהווה התחייבות של השוכר כלפי המשכיר. מרגע חתימת החוזה מחויב השוכר לחוזה 
השכירות, ולהפרתו תהנה ההשלכות עפ"י המצוין בחוזה.
 
שימו לב!
 
- שוכר אשר שריין מקום במעונות (גם אם טרם חתם על חוזה) ומעוניין לבטל את מגוריו מכל סיבה שהיא,
  יאבד את הפקדון ששילם.
 
 
- ללא כל המסמכים שצוינו לעיל, לא תתאפשר חתימה על החוזה.
  אי השלמת ההתחייבויות במועד שנקבע תשלול את זכאותו של המועמד לדיור במעונות.