חתימת חוזה מעון גרונר

מידע זה מיועד למועמדים אשר קיבלו פנייה, המאשרת את קבלתם למעונות,
וסוכם מולם מועד ושעה לחתימה על חוזה השכירות.
 
 
בכדי שיהיה ניתן לחתום על החוזה ולהבטיח את המגורים במעונות יש לבצע את הפעולות הבאות:

החתמת שטר חוב ע"י ערב:
על הערב למלא את פרטיו אך ורק במקומות המסומנים בכוכבית * .
יש לצרף לשטר החוב צילום תעודת הזהות וצילום תלוש שכר אחרון של הערב.
את שטר החוב והמסמכים הנלווים יש להביא למעמד חתימת החוזה.
 
תשלום שכר הדירה:
תשלום שכר הדירה מתבצע באמצעות שיקים.
למעמד חתימת החוזה על הדייר להצטייד ב-12 שיקים חתומים לראשון בכל חודש מחודשי השכירות
(1/10/21, 1/11/21, 1/12/21 וכן הלאה...). 
 
תשלום פקדון:

יש לבצע העברה בנקאית על סכום הפקדון ולשלוח אלינו אסמכתא.
בסיום החוזה ובכפוף לתנאים בו, יוחזר הפיקדון לדייר תוך 60 ימי עסקים מסיומו. 
 
חתימה על חוזה:
 חתימת החוזה מהווה התחייבות של השוכר כלפי המשכיר. מרגע חתימת החוזה מחויב השוכר לחוזה 
השכירות, ולהפרתו תהנה ההשלכות עפ"י המצוין בחוזה.
 
* שוכר אשר שריין מקום במעונות (גם אם טרם חתם על חוזה) ומעוניין לבטל את מגוריו מכל סיבה שהיא
יאבד את הפקדון ששילם.
 
לידיעתכם, יש לעמוד בכל ההתחייבויות שצוינו על מנת שתתאפשר חתימה על החוזה והבטחת 
מקום המגורים. שימו לב! ללא כל המסמכים שצוינו לעיל, לא תתאפשר חתימה על החוזה.

אי השלמת ההתחייבויות במועד שנקבע תשלול את זכאותו של המועמד לדיור במעונות.