מה עושים במקרה שחזרה הוראת קבע? 
דייר אשר הוראת הקבע שלו לא כובדה בסניף הבנק מכל סיבה שהיא, מחויב להסדיר את התשלום באמצעות העברה בנקאית או הפקדה לחשבון המעונות, בתוספת 30 ש"ח עבור עמלה, תוך שבעה ימים. 
באחריותו של הדייר לשלוח למשרדי המעונות קבלה המעידה כי הסדיר את חובו. 
במידה והדייר לא יסדיר תשלום במסגרת הזמן שהוגדר, יתווסף לתשלום פיצוי מוסכם על סך 150 ש"ח שאותו יהיה עליו לשלם תוך שבוע ימים. היה ולא יסדיר הדייר את חובו בתום פרק הזמן שניתן לו, יאלץ לסיים את מגוריו במעונות. 
דייר שהוראת הקבע שלו תחזור בשנית, יוזמן לשיחת הבהרה עם מנהל המעונות כמצוין בחוזה השכירות. 
דייר שהוראת הקבע שלו תחזור בשלישית, עלול לסיים את מגוריו במעונות כמצוין בחוזה השכירות. 
*במקרים של שינוי חשבון או ביטול הוראת הקבע על ידי הבנק מכל סיבה, על הדייר להחתים את סניף הבנק שלו על הוראת קבע חדשה ולהעבירה למשרדי המעונות. טופס הוראת קבע לחיוב חשבון מעונות ברודצקי
שובר תשלום ברודצקילשאלות ותשובות>>

 
תשלומים ברודצקי